Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • TQTranslations: De vennootschap onder firma TQTranslations, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem-, Flevoland onder dossiernummer 53308158.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan TQTranslations een opdracht geeft tot het verrichten van vertaal- en/of tolkwerkzaamheden.
 • Diensten: De door TQTranslations in opdracht van de Opdrachtgever in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst te verrichten vertaalwerkzaamheden, bestaande uit het vertalen van teksten in een andere taal.
 • Overeenkomst: De tussen Opdrachtgever en TQTranslations tot stand gekomen overeenkomst tot het leveren van de Diensten.
 • Brontekst: De als gevolg van de Overeenkomst te vertalen tekst.
 • Doeltekst: De tekst die resulteert na vertaling van de Brontekst.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • 2.1 Alle door TQTranslations uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
 • 2.2 De Overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van TQTranslations, of door schriftelijke bevestiging door TQTranslations van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht.
 • 2.3 De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de te vertalen tekst door TQTranslations is ontvangen, beoordeeld en goedgekeurd.
 • 2.4 TQTranslations zal zoveel mogelijk een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever sturen.
 • 2.5 TQTranslations is te allen tijde gerechtigd zekerheidstelling voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever te eisen.

3. Levering

 • 3.1 TQTranslations is gehouden tot het leveren van de overeengekomen Diensten binnen de overeengekomen duur, behoudens overmacht.
 • 3.2 In geval van buitengewone omstandigheden die buiten de macht van TQTranslations liggen, waaronder vertraagde aanlevering van vertalingen door derden, is TQTranslations gerechtigd de termijn éénmalig te verlengen met een duur gelijk is aan de oorspronkelijk geldende termijn.
 • 3.3 De levering van de vertaalde tekst geschiedt in overleg met de Opdrachtgever per e-mail, gewone post, fax of koerier.

4. Wijziging of opzegging van de Overeenkomst

 • 4.1 Elke door de Opdrachtgever aangegeven wijziging in de opdracht geeft TQTranslations het recht de overeengekomen leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.
 • 4.2 Overeengekomen wijzigingen in de Overeenkomst gelden eerst nadat deze door TQTranslations schriftelijk zijn bevestigd.
 • 4.3 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst leidt niet tot het vervallen of vermindering van die verplichtingen of wijziging van de overeengekomen tarieven en voorwaarden, tenzij partijen dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Uitvoering

 • 5.1 TQTranslations is verplicht bij de levering van de Diensten zorg te dragen voor een deskundige uitvoering.
 • 5.2 TQTranslations heeft het recht de opdrachten te laten uitvoeren door zelfstandig opererende en gekwalificeerde derden.
 • 5.3 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van TQTranslations informatie te verschaffen ten behoeve van het verlenen van de Diensten en de kwaliteit ervan, meer in het bijzonder ten aanzien van specifieke terminologie.
 • 5.4 TQTranslations is verplicht alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk te behandelen en deze verplichting tevens opleggen aan de door haar voor de verlening van de Diensten in te schakelen derden en werknemers.

6. Honorarium

 • 6.1 Berekening van het verschuldigde honorarium geschiedt door het aantal woorden in de Brontekst te vermenigvuldigen met het standaardtarief per woord zoals wordt gehanteerd in de via www.tqtranslations.nl toegankelijke module of het overeengekomen tarief per woord.
 • 6.2 Indien vertaling van de Brontekst meer dan gemiddeld bewerkelijk, van vakspecialistische aard is of de opdracht spoedeisend is, is TQTranslations gerechtigd naast het standaard tarief een vooraf bekend te maken toeslag aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 6.3 De door TQTranslations genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 6.4 Betaling van de door TQTranslations gefactureerde bedragen dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door middel van overschrijving op de door TQTranslations aan te wijzen bankrekening, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert en de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente en incassokosten gelijk aan 15% van de verschuldigde hoofdsom verschuldigd wordt.

7. Gebreken

 • 7.1 Indien de Opdrachtgever van mening is dat er gebreken kleven aan de Diensten dient hij zulks onverwijld doch uiterlijk binnen tien werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een onderbouwing aan TQTranslations kenbaar te maken. Een en ander ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 • 7.2 Nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken, wordt de Opdrachtgever geacht de Diensten onbetwist te hebben aanvaard.
 • 7.3 Bij gegrondbevinding van de door de Opdrachtgever geuite klachten, is TQTranslations gerechtigd binnen bekwame tijd alsnog een herstelde vertaling te leveren.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 8.1 TQTranslations is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst als gevolg van gebreken in de door haar geleverde vertalingen, behoudens in geval van opzet of grove schuld en mits een direct verband tussen het gebrek en de schade kan worden aangetoond. TQTranslations is nimmer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van vertalingen van ambigue onderdelen in de Brontekst.
 • 8.2 Het bedrag waarvoor TQTranslations aansprakelijk kan worden gehouden, bedraagt nimmer meer dan het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW doch in elk geval niet meer dan € 10.000.
 • 8.3 TQTranslations is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de vertaalde teksten en is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen daarvan, waaronder letselschade of economische schade. Opdrachtgever is verplicht een door TQTranslations opgeleverde vertaling te controleren op de juistheid van de daarin genoemde feitelijke gegevens, waaronder geldbedragen, waardegetallen en medische begrippen.
 • 8.4 TQTranslations kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers, noch voor schade als gevolg van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of als gevolg van het vervoer of de verzending van informatie(dragers).
 • 8.5 De Opdrachtgever vrijwaart TQTranslations tegen aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit een vermeende inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

 • 9.1 Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert ten aanzien van zijn verplichtingen evenals indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of onderhevig wordt aan een wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen, is TQTranslations, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 • 9.2 Indien TQTranslations als gevolg van buitengewone omstandigheden niet in staat is aan haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst te voldoen, heeft TQTranslations het recht de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving. Als buitengewone omstandigheden gelden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege.

10. Auteursrechten

Behoudens voorafgaande afwijkende afspraken, berust het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten bij TQTranslations.

11. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Call me back!

  * Indicates required field

  ×
  Bel me terug!

   Velden met een * zijn verplicht

   ×
   Ring til mig!

    * Angiver et obligatorisk felt

    ×
    Offerte aanvraag

     Velden met een * zijn verplicht

     Huidige taal *

     Vertaald naar *
     (houdt CTRL ingedrukt om meerdere talen te selecteren)


     Klik hier om meer bestanden toe te voegen

     Klik hier voor bestands info

     Privacy: Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt
     voor het maken en verzenden van een offerte.

     ×
     Quote request

      * Indicates required field

      Current language *

      Translate to *
      (press and hold CTRL to select multiple languages)


      Click here to add more files

      Click here for the upload rules

      Privacy statement: All personal or business information
      provided will be used solely for the purpose of creating
      and submitting a quote.

      ×
      Bestil tilbud

       * Angiver et obligatorisk felt

       Oversæt fra *

       Oversæt til *
       (hold CTRL nede for at vælge sprog)


       Klik her for at tilføje flere filer

       Klik her for at se hvad for filer, som du kan uploade samt størrelse

       Beskyttelse af oplysninger: Alle personlige eller
       forretningsmæssige oplysninger vil kun blive brugt til
       oprettelse og indsendelse af tilbud.

       ×