Generelle vilkår og betingelser

1. Definitioner

 • TQTranslations: Selskabet TQTranslations, som er indregistreret i det hollandske industri- og handelskammer (Kamer van Koophandel) for området Gooi-, Eem- og Flevoland med registreringsnummeret 53308158.
 • Kunde: Den fysiske eller juridiske person, der afgiver en ordre til TQTranslations om at udføre en oversættelses- og/eller tolkeopgave.
 • Ydelser: Oversættelsesopgaver, som består i oversættelse af tekster til et andet sprog, og som TQTranslations skal udføre efter kundens ordre og i henhold til aftalevilkårene.
 • Aftale: Den aftale, som er indgået mellem kunden og TQTranslations om levering af ydelserne.
 • Kildetekst: Den tekst, der skal oversættes i henhold til aftalen.
 • Måltekst: Den færdige oversatte tekst, som fremkommer ved oversættelse af kildeteksten.

2. Aftalens ikrafttrædelse

 • 2.1 Alle tilbud, som afgives af TQTranslations, er uforpligtende og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres.
 • 2.2 Aftalen træder i kraft, når kunden mundtligt eller skriftligt accepterer tilbuddet fra TQTranslations, eller når oversættelsesbureauet TQTranslations skriftligt bekræfter en ordre, som er afgivet af kunden.
 • 2.3 Aftalen indgås under forbehold af, at den tekst, som TQTranslations skal oversætte, først skal modtages, vurderes og godkendes.
 • 2.4 TQTranslations sender så vidt muligt en skriftlig bekræftelse af aftalen til kunden.
 • 2.5 TQTranslations har til enhver tid ret til at kræve sikkerhedsstillelse fra kunden for de forpligtelser, som følger af aftalen.

3. Levering

 • 3.1 TQTranslations har pligt til at levere de aftalte ydelser inden for det aftalte tidsrum, undtagen i tilfælde af force majeure.
 • 3.2 I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, som TQTranslations ikke har indflydelse på, herunder forsinket levering af oversættelser fra tredjemand, kan TQTranslations én gang udsætte tidsfristen med en periode, der svarer til den oprindelige tidsfrist.
 • 3.3 Levering af den oversatte tekst sker efter aftale med kunden enten pr. e-mail, post, fax eller kurer.

4. Ændring eller opsigelse af aftalen

 • 4.1 Ved enhver ændring af en ordre fra kundens side har TQTranslations ret til at ændre den eller de aftalte leveringsfrister og/eller det aftalte honorar eller til at afvise de foreslåede ændringer.
 • 4.2 De aftalte ændringer i aftalen træder først i kraft, når de er bekræftet skriftligt af TQTranslations.
 • 4.3 Opsigelse af aftalen i utide medfører hverken bortfald eller reduktion af forpligtelserne eller ændring af de aftalte priser og betingelser, medmindre parterne på forhånd har aftalt dette skriftligt.

5. Udførelser

 • 5.1 TQTranslations har pligt til at sikre, at de leverede ydelser udføres af en kompetent person.
 • 5.2 TQTranslations har ret til at lade opgaverne udføre hos uafhængige og kvalificerede tredjeparter.
 • 5.3 Kunden har pligt til på TQTranslations’ forlangende at udlevere oplysninger, som er nyttige i forbindelse med ydelsernes udførelse og kvalitet, især med hensyn til specifik terminologi.
 • 5.4 TQTranslations er forpligtet at behandle alle oplysninger, som kunden stiller til rådighed, fortroligt, og til ligeledes at gøre denne forpligtelse gældende over for de tredjeparter og medarbejdere, som udfører ydelserne på TQTranslations’ vegne.

6. Honorar

 • 6.1 Honoraret beregnes på baggrund af antallet af ord i kildeteksten og en standardpris pr. ord, som kan beregnes ved hjælp af det modul, som findes på www.tqtranslations.dk, eller den aftalte ordpris.
 • 6.2 Hvis kildeteksten har en sværhedsgrad, som ligger over gennemsnittet, eller er højt fagsprogligt specialiseret, eller der er tale om en hasteopgave, har TQTranslations ret til ud over standardprisen at beregne et tillæg, som skal oplyses til kunden på forhånd.
 • 6.3 Alle priser, som anføres af TQTranslations, er eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
 • 6.4 Beløb, som faktureres af TQTranslations, skal betales senest 14 dage efter fakturadatoen ved overførsel til den bankkonto, som TQTranslations anfører. Ved misligholdelse heraf er kunden straks og uden varsel i mora og skal betale den lovbestemte handelsrente samt inkassoomkostninger svarende til 15 % af den skyldige hovedstol.

7. Misligholdelse

 • 7.1 Hvis kunden mener, at ydelserne er mangelfulde, skal kunden straks og senest 10 arbejdsdage efter leveringen meddele dette skriftligt under angivelse af en begrundelse til TQTranslations. Dette fritager ikke kunden fra dennes betalingsforpligtelse.
 • 7.2 Efter overskridelsen af den tidsfrist, som er anført i ovenstående paragraf, anses kunden uomtvisteligt for at have godkendt ydelserne.
 • 7.3 Hvis kundens klager findes begrundet, har TQTranslations ret til inden for et passende tidsrum at levere en erstatningsoversættelse.

8. Ansvar og erstatning

 • 8.1 TQTranslations kan ikke holdes ansvarlig for driftstab, forsinkelsestab, indirekte tab eller indtægtstab, der skyldes mangler i de leverede oversættelser, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, og der kan påvises en direkte forbindelse mellem manglen og tabet. TQTranslations kan aldrig holdes ansvarlig for tab, som skyldes oversættelser af uklare formuleringer i kildeteksten.
 • 8.2 Det beløb, som TQTranslations kan holdes ansvarlig for, andrager aldrig mere end det honorar, som er faktureret for den pågældende opgave, eksklusive moms, dog aldrig over € 10.000.
 • 8.3 TQTranslations kan ikke holdes ansvarlig for brugen af de oversatte tekster eller for eventuelle negative konsekvenser heraf, herunder personskade eller økonomisk tab. Kunden har pligt til at kontrollere oversættelsen, som leveres af TQTranslations, for rigtigheden af de indeholdte oplysninger, herunder pengebeløb, værdiangivelser og medicinske betegnelser.
 • 8.4 TQTranslations kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse på eller tab af de dokumenter, oplysninger eller databærende medier, som kunden stiller til rådighed, eller for skader, som skyldes brugen af it, internettet og moderne telekommunikationsmidler, eller som skyldes transport eller forsendelse af oplysningerne og/eller de databærende medier.
 • 8.5 Kunden holder TQTranslations skadesløs mod krav fra tredjemand, der vedrører eller skyldes påståede krænkelser af ejendomsret, patenter, ophavsret eller intellektuel ejendomsret.

9. Opsigelse

 • 9.1 Hvis kunden misligholder sine forpligtelser, herunder hvis kunden går konkurs, i betalingsstandsning eller i likvidation eller opnår lovmæssig gældssanering for fysiske personer, har TQTranslations ret til skriftligt at opsige den gældende aftale helt eller delvist eller udskyde aftalens fuldbyrdelse, uden at TQTranslations forpligter sig til at betale erstatning.
 • 9.2 Hvis TQTranslations som følge af ekstraordinære omstændigheder ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, har TQTranslations ret til skriftligt at udsætte aftalens fuldbyrdelse eller opsige aftalen. Usædvanlige omstændigheder omfatter bl.a. brand, ulykke, strejke, optøjer, krig, transportforstyrrelser og statslige indgreb.

10. Ophavsret

Medmindre andet er aftalt, bevarer TQTranslations ophavsretten til de tekster, der produceres af oversætteren.

11. Anvendelig lovgivning

Aftalen er underlagt hollandsk ret. Retten i Haag har enekompetence til at afgøre tvister, der måtte opstå som følge af aftalen.

Call me back!

  * Indicates required field

  ×
  Bel me terug!

   Velden met een * zijn verplicht

   ×
   Ring til mig!

    * Angiver et obligatorisk felt

    ×
    Offerte aanvraag

     Velden met een * zijn verplicht

     Huidige taal *

     Vertaald naar *
     (houdt CTRL ingedrukt om meerdere talen te selecteren)


     Klik hier om meer bestanden toe te voegen

     Klik hier voor bestands info

     Privacy: Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt
     voor het maken en verzenden van een offerte.

     ×
     Quote request

      * Indicates required field

      Current language *

      Translate to *
      (press and hold CTRL to select multiple languages)


      Click here to add more files

      Click here for the upload rules

      Privacy statement: All personal or business information
      provided will be used solely for the purpose of creating
      and submitting a quote.

      ×
      Bestil tilbud

       * Angiver et obligatorisk felt

       Oversæt fra *

       Oversæt til *
       (hold CTRL nede for at vælge sprog)


       Klik her for at tilføje flere filer

       Klik her for at se hvad for filer, som du kan uploade samt størrelse

       Beskyttelse af oplysninger: Alle personlige eller
       forretningsmæssige oplysninger vil kun blive brugt til
       oprettelse og indsendelse af tilbud.

       ×